Leloko la kgwedi: Tebogo 'Tir Bourgh' Mmolotsi


Ke bidiwa Tebogo Mmulutsi, dingwaga tse 34. Ke monana yo tlhaga mo go tsa merero ya go godisa le go tshegetsa banana ka nna mo dikarolong ka go farologana. Eka nna tsa thuto, tsa kgwele ya dinao, tsa bogakolodi ka tsa theko ya diabe, go rutana ka lefoko la modimo. Tebogo o berekile le makalana a le mantsi a dira ele moitlhaopi; Youth Health Organisation- Perfoming Arts, Grassroot soccer programme coordinator in Primary Schools(YOHO), Botswana Family Welfare Association (BOFWA)-Peer Educator, Bonnington Secondary School-School Library face-uplifting, Writers Club Cordinator, Debate Club Cordinator, Peer Approach and Counsellin of Teenagers Coordinator, Football club coordinator. Being a compassionate and soft hearted person who enjoys working and interacting with people, ke ne ka nna moitlhaopi le moanamisa mafoko mo go kgobokanyetseng bana ba sekolo sa Matsha Senior dithuso ba baile ba amega mo kotsing ngwaga o fetileng.


Ke mosadi o lorato la gagwe mo kgweleng ya dinao, merero le tsamaiso ya tsone eleng ko godimo. Ke modulasetilo wa Gaborone Branch Supporter's Club mo setlhopheng sa Orapa United.
Mme Mmulutsi ke Motswana ka matsalo yo a ratang puo ya gabone ya Setswana ebile a e dirisa thata mo dipolelwaneng tse a di kwalang le metshameko go tsamaisa nako. Ke mokwadi yo aiseng a kwale sepe fela go rekisa mme keletso yame ke go bona bokwadi jwame bo godile ebile ke na le mongwe yo a nthotoetsang le go nkgakolola mo go tsa bokwadi.

Botshelo jwa gago jwa tsatsi le letsatsatsi bo go kopanya le Setswana ka tsela e e ntseng jang?

Botshelo jwame jwa tsatsi le letsatsi bo nKopanya le Setswana ka  padi, go se bua le go se kwala. Fa ke utlwa motho a bua lefoko la Setswana le ke sa le itseng, ke nna le kgatlhego a go botsa gore le raya eng ebile le dirisiwa thata ntlha efe ya Botswana.

Ke eng se se go kgatlhileng thata ka Thanodi ya Setswana e e tshelang?

Thanodi ya Setswana e nkopantse le mafoko ka bontsi a ke neng ke saitse, a mangwe ke ne ke sena bosupi jo bo tsepameng gore a ke mafoko tota a puo ya rona.Thanodi ya Setswana e tshelang e mputse matlho mo goitseng mafoko mangwe a keneng ke aitse fela ka sekgowa le mafoko a mangwe a ke neng keitse gore a teng mme ke saitse tlhaloso ya one le go a dirisa mo dieleng.

O rata seane sefe sa Setswana? Seane seo se raya eng?


Ke rata seane sa lore le ojwa le sale metsi. Seane se se raya gore ngwana o mo ruta dilo nako e sale teng, a santse a gola ka gore fa a godile go nna thata gore o ka mo ruta abo a ka go reetsa le go tshwarela ruri se o se mo rutang.

Go ya ka wena, Go tsenya Setswana mo maranyaneng a segompieno go ka re sologela molemo jang?

Go tsenya Setswana mo maranyaneng a gompieno go na le mosola fela thata ka gore go thusa mo go somareleng le go boloka puo ya Setswana. Maranyane e nna letlole le le ka dirisiwang ke botlhe ka bophara. Baithuti ko dikoloi, bomaitsenape ba tsa puo khutlo tse nne tsa lefatshe, bakwadi le badiragatsi, barutabana, bomankge ba tsa merero ya dipuo jalo jalo. Fa puo ya Setswana e le mo  maranyaneng, go supa kgolo le diphetogo tse di mosola ka yone ka gore maranyane a dirisiwa ke matshwititshwiti a batho lebopo ka bophara.Selo se se re sologela molemo fela thata ka re felela re tlogelela bana le bana ba rona letlotlo le le babalesegileng.


See more from Explore