Library2

International School Library day

Ka di 2 tsa kgwedi ya Phalane 2017, re ne re etetse kwa Kanye.  Go ne go ketekiwa letsatsi la mafatshefatshe la metlobo ya dibuka, mokete o o ne o tshwaretswe kwa Bathoeng CJSS. Re ne re laleditswe koo, balalediwa ba bangwe e ne e le baeteledipele ba dikolo tsa kgaolo ya Ngwaketse, batlhokomela metlobo ya dibuka, Mookamedi wa lephata le le tlhokometseng kitso le mekwalo ya ditso kwa  Kanye gammogo le baithuti.

        

Molaetsa mogolo wa bokopano jo e ne e le SCHOOL  LIBRARIES CONNECTING COMMUNITIES. Molalediwa wa tlotla Mme Lillian Oats o ne a atolosa molaetsa o ka go rotloetsa botlhe go se itsape go etela metlobo ya dibuka.  O ne a bu go le gontsi ka fa metlobo ya dibuka e ka thusang baithuti le mongwe le mongwe fela ka kitso epe fela e ba ka tswang ba e batla. O ne a rotloetsa batlhokomedi ba metlobo ya dibuka go dirisana ka go adimana dibuka e le dikolo go  itsa gore ope a tlhoke buka mme e le teng gautshwane.

     


Molaetsa o ne o le mongwefela, dibui tsotlhe tse di neng di ema go bua di ne di lemotsha botlhe mosolo wa go dirisa ditlamelo tse di teng mo metlobong ya dibuka. Botlhe ba ne ba rotloediwa go tshwaragenena tiro e tona e e re emeng pele ya go somarela kitso le ngwao ya rona ka go e kwala.  Kitso e botlhokwa e tshwanetse go somarelwa gore ba ba tswang kwa tlase ba e fitlhele.

Fa o batla go itsi go feta fa ka thulaganyo e, ikgolaganye le Lillian Oats fa; keabetsweoats@gmail.com


  


Re rotloetsa dikolo go re laletsa gore re tle go le itsise ka botlalo ka ga thanodi ya Setswana e e tshelang. Ikgolaganye le rona ka molaetsa wa email fa: setswanacommunity@oup.com
See more from Explore