Winner 20banner

Top contributor: Ngwaketse Community Junior School

Ngwaketse Community Junior School

Sekolo sa magare sa Ngwaketse re se fitlhela mo motseng wa Kanye, se agilwe fela fa tlase ga lentswe la Kgwakgwe.  Fa o le mo Gaborone, o go lebela ntlhe ya borwa bophirima. Sekolo sa ngwaketse ke sengwe sa dikolo tsa ntlha go agiwa mo lefatsheng la Botswana.  Sekolo se se itsege ka go ntsha maduo a a kwa godimo a  JC, ka 2011 sekolo sa Ngwaketse se ne sa tsaya maemo a ntlha, se gaisitse dikolo tse dingwe tsa mophato o.


Re bona gape Ngwaketse a itshupa gore o kwa godimo. Morutabana yo o tlhokometseng motlobo wa dibuka kwa sekolong se Mme Lillian Oats o dira go tlala ka diatla ka go rotloetsa baithuti go tsenya mafoko mo thanoding ya Setswana e e tshelang. Mafoko a a tsentsweng ke baithuti ba sekolo se ke a a tlhwatlhwa ebile re tshepa a ka dirisiwa ke badirisi ba bangwe ba thanodi e.  


         


Re rotloetsa dikolo tse dingwe go tsaya karolo mo thulaganyong e ya go tsenya mafoko kwa metlobong ya lona ya dibuka. Mafoko a mantsi a Setswana a a santseng a ka tsena mo thanoding go aga thanodi e.  Re dumela gore fa baithuti ba ka tsaya karolo mo go ageng thanodi e, ba tlaa e dirisa.  Go botlhokwa gore re le Batswana re rwale morwalo wa go aga thanodi e ka gore Setswana ke segarona, ke rona re se itseng ka jalo re ka se kgobokanya botoka.


                                                                                     

Fa o le motlhokomedi wa motlobo wa dibuka mo sekolong ikolaganye le rona ka molaetsa wa email fa;setswanacommunity@oup.com
Re romelele molaetsa o tseye karolo ka go 'TSENYA LEFOKO' re age thanodi ya rona ya Setswana

The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford