Trophies header

Top contributor: Ngwaketse Community Junior School


Sekolo sa magare sa Ngwaketse re se fitlhela mo motseng wa Kanye, se agilwe fela fa tlase ga lentswe la Kgwakgwe.  Fa o le mo Gaborone, o go lebela ntlhe ya borwa bophirima. Sekolo sa ngwaketse ke sengwe sa dikolo tsa ntlha go agiwa mo lefatsheng la Botswana.  Sekolo se se itsege ka go ntsha maduo a a kwa godimo a  JC, ka 2011 sekolo sa Ngwaketse se ne sa tsaya maemo a ntlha, se gaisitse dikolo tse dingwe tsa mophato o.

Re bona gape Ngwaketse a itshupa gore o kwa godimo. Morutabana yo o tlhokometseng motlobo wa dibuka kwa sekolong se Mme Lillian Oats o dira go tlala ka diatla ka go rotloetsa baithuti go tsenya mafoko mo thanoding ya Setswana e e tshelang. Mafoko a a tsentsweng ke baithuti ba sekolo se ke a a tlhwatlhwa ebile re tshepa a ka dirisiwa ke badirisi ba bangwe ba thanodi e.Re rotloetsa dikolo tse dingwe go tsaya karolo mo thulaganyong e ya go tsenya mafoko kwa metlobong ya lona ya dibuka. Mafoko a mantsi a Setswana a a santseng a ka tsena mo thanoding go aga thanodi e.  Re dumela gore fa baithuti ba ka tsaya karolo mo go ageng thanodi e, ba tlaa e dirisa.  Go botlhokwa gore re le Batswana re rwale morwalo wa go aga thanodi e ka gore Setswana ke segarona, ke rona re se itseng ka jalo re ka se kgobokanya botoka.

Fa o le motlhokomedi wa motlobo wa dibuka mo sekolong ikolaganye le rona ka molaetsa wa email fa;setswanacommunity@oup.com
Re romelele molaetsa o tseye karolo ka go 'TSENYA LEFOKO' re age thanodi ya rona ya Setswana

See more from Explore