Essay 20writingcropped

Tlhamo

Tlhamo ke mokwalo o o alang moono, kgang kgotsa mogopolo o mokwadi a o beilweng pele. Mokwadi o ka  tlhalosa mabaka a gagwe a tumalano kgotsa kganetso ya moono oo. Gantsi o tla a fiwa mogopolo o le mongwe ka nako e le nngwe. Tiro ya gago ke go tlhalosa maemo a gago ka kgang ya teng, o o fa mabaka a gago ka botlalo, moono mogolo e le go leka go gogela mmadi ka fa letlhakoreng la gago.

Ka jalo, go kwala tlhamo, go raya gore o tshwanetse o kwale o rokotsa dikakanyo tsa mmadi ka go tsatsanka mabaka ao a gago ka botswerere. Thulaganyo ya kgang le megopolo ya gago e tshwanetse go nna bonolo mo mmading go mo fa sebaka sa go tlhaloganya sentle kgang ya gago. Ka jalo o simolola ka matseno, o tsene mo mmeleng, mme kwa bokhutlong o dire tshoboko.


Matseno

Matseno ke one pula-tsebe ya mmadi. Simolola ka seele gongwe tse pedi, tse di tlhalosang maemo a gago mo tlhamong e o e kwalang. O bo o ngatha go se gonene fela, gore mmadi o tla a ithuta eng mo go wena fa a ka tswelela a tsaya loetonyana le wena ka go bala tlhamo ya gago. Ke gone fa mmadi a tsayang tshwetso ya gore a o a tswelela a bala mokwalo wa gago kgotsa o o beela kwa, go tswa mo go reng o adile kgang ya gago jang go mo rokotsa mathe. Ka go rialo, matseno a tshwanetse go nna kgogedi mo mmading. E re ka jaanong o tla bo o setse o adile kgang ya gago ka botlalo fa, o tsene mo mmeleng, go tlhalosa ka botlalo maemo a gago. Matseno ke moalo wa tsotlhe tse o tla a di kwalang mo mmeleng le kwa tshobokong.


Mmele

Mmele ke gone kwa o tsenelelang o tlhalosa ka botlalo, go latedisa moono o o setseng o o beile mmadi pele. Ke gone tota fa o tla bong o tsatsanka megopolo ya gago, o ala mabaka a gago ka botswapelo, maikaelelo e le gore mmadi a utlwisise megopolo ya gago a atumele ka fa letlhakoreng la gago. Ke gone fa dikakanyo tsa gago di tshwanetseng go thatlologana ka tsela e mmadi a ka natefelwang ke tlhamo ya gago ka teng. Mabaka a gago a tumalano kgotsa kganetso ya moono a tshwanetse go senolwa mo mmeleng wa tlhamo, a patilwe ke dipatlisiso kgotsa dikai tse di tiileng.

Dintlha dingwe tse o tshwanetseng go di gakologelwa ke tse di latelang:

  • Simolola ntlha nngwe le nngwe mo temaneng e ntšha
  • Dirisa mafoko le diele tse di golaganyang temana e e simologang le e e sa tswang go fela, gore mmadi a kgone go sala morago se a se balang. E ka nna mafoko a a tshwanang le, “le fa go ntse jalo” kgotsa, “mo godimo ga moo”. Sekai e ka nna:

    “Mo godimo ga moo, motshameko wa kgwele ya dinao one o tswelela ka go bopa setšhaba, le go busetsa batshameki dipoelo tse di botoka le fa ba setse ba tlogetse go tshameka.”

  • Temana nngwe le nngwe e tshwanetse go tsamaelana le tlhamo yotlhe ka bophara. 
  • Ntlha nngwe le nngwe e tshwanetse e patiwe ke bosupi jo bo tiileng.
    O tshwanetse go etla o boela kwa moonong wa tlhamo, o o kwala ka dintlha tse di farologanyeng fa o kgona, gore o gatelele maemo a gago le mabaka a gago.


Tshoboko

Kwa bokhutlong, soboka megopolo le mabaka a gago mo moonong o o neng o o beilwe pele. Tswala kgang ya gago ka go tlogelela mmadi mafoko a a tla mo gwetlhang go sala a akanya, a ipotsa dipotso. E ka nna mogopolo, potso kgotsa kakgelo e e maleba.See more from Explore