Slangterms banner 3 resized

Thulaganyo ya go tsenya mafoko mo thanoding ya Setswana e e tshelang

Mafoko a ‘slang’


Puo e e buiwang balekane mmogo go sa tlhoafalwa e re e tlwaetseng ka lefoko ‘slang’ e dirisiwa thata lefatshe ka bophara. Bangwe puo e ba e bitsa ‘setsotsi’, gongwe ke sone ka gore fa beng ba puo e ba e bua ga go motlhofo go tlhaloganya gore ba bua ka ga eng. Ka di 28 tsa April re ne ra nna le thulaganyo ya go kgobokanya mafoko a mofuta o.  Baithuti ba kwa Mmadikolo (University of Botswana) ba ne ba kopane go tla go gaisana, mofenyi e ne e le yo o tsentseng mafoko a mantis go feta ba bangwe mo thanoding ya Setswana e e tshelang.  Re ne re batla go tsenya mafoko a slang a a dirisiwang mo malatsing a segompieno. Dilo di fetogile!
Re tlhopha dilo tse gantsi di nang le mafoko kgotsa maina a slang jaaka madi, re gatisa ditshwantsho tsa dilo tse di farologaneng tse re bo re akanya mafoko a slang a a tsamaelang le ditshwantsho tse. Jaaka ke sets eke tlhalositse, madi a nna a na le maina a a dirisiwang ke balekane mmogo fa ba bua.  Gompieno madi a pampiri a a dirisiwang mo Botswana a bidiwa ka maina a sele.  Banana ba bitsa P10 ba re ‘tiger’, P20 ke ‘tamati’ , P50 ke ‘tapole’ , P100 ene o bidiwa ‘trata’. Motho o ka ipotsa gore tota mafoko a go tla jang gore a nne teng, a go na le mongwe golo gongwe yo o tshotseng buka ya gore ngwaga ono re tlaa bitsa madi jaana. Puo e ya slang ga e a kwalwa gope, ke puo e e teng e e tshelang.  Go a itumedisa go lemoga fa batho ba kgona go natefisa puo ya bone ka go e tswakanya le mafoko a a dirisiwang go sa tlhoafalwa e bo e nna monate.Re eletsa go nna le dithulaganyo tse se ntseng jaana gore re kgone go aga thanodi ya Setswana e e tshelang. Maikaelelo ke go tsenya puo ya Setswana mo maranyaneng a a enthanete ka fa e dirisiwang ka teng gompieno. Re e tsenya ka botlalo jwa yone, puo tsotlhe tsa yone lefatshe lotlhe ka bophara. Re eletsa go bona Setswana se bolokilwe fa ka tsela e.


Mofenyi wa thulaganyo e ne e le Thabakgone Laone Matsetse, moithuti kwa Mmadikolo. O tsentse mafoko a slang a le 49. Re a go lebogisa “THABIE”.


See more from Explore