Setswana header 530x226.jpg

Kgaisano ya polelo e khutshwane 2018: Kgato Ramapulana, maemo a ntlha

Kgaisano ya go kwala polelo e khutshwane ya thanodi ya Setswana e e tshelang ya Oxford e ne e le ka ga tiragalo ya boammaaruri e e neng ya dira gore ke rate teme yame ya Setswana.

Bagaisanyi ba ba neng ba laleditswe go tsenelela kgaisano e e  ne e le bana ba dingwaga tse 10 - 13 le ba dingwaga tse  13+ go ya go 16. Kgaisano e e thusitse bana ba dingwaga tse go lemoga bontle jwa puo ya setswana le monate wa yone.

Polelo e e fa tlase e ikgapetse maemo a ntlha, e kwadilwe ke Kgato Ramapulana wa dingwaga tse 15, moithuti kwa Sekolong sa Ngwaketse CJSS, kwa motseng wa Kanye.

Polelo ya ga Kgato e kwadilwe ka botswerere. Matseno a polelo ya gagwe a ne a gogela, fa a setse a simolola go bua ka tiragalo e e neng ya dira gore a rate teme ya Setswana, o ne a e tlhalosa sentle a dira gore mmadi a ikutlwe ekete o ne a le koo.  O dirile tiro e ntle thata ya go  tlhalosa maikutlo a a neng a mo tlela letsatsi leo.  Ditiragalo tsa polelo ya gagwe di latelana sentle e bile diwela monate. Bokhutlo jwa polelo ya gagwe bo re gakolola setlhogo se re neng re se beile. Kgato o supile fa a tlhalogantse se a neng a tshwanetse go se kwala.

Re le ba thanodi ya Setswana e e tshelang ya oxford re akgola Kgato ka tiro e ntle e a e dirileng!

POLELO: Fa e sale ka letsatsi leo, ke ne ka lemoga botlhokwa jwa go itse puo ya Setswana

Ka: Kgato Ramapulana NGWAKETSE CJSS

Bagologolo ba re tlogeletse tswine e bong puo ya rona ya Setswana. Ke puo e re sa tshwaneleng go e latlhela mo lokgarapeng mme re tshwanetse go e jala mo mmung o o molemo eleng rona banana go e huparelela dikokomane. Tota ke lemogile gore go sa itse puo ya Setswana go jesa leswe mme go e itse go botlhokwa thata. Selo se, se itemogetswe ke nna ka sebele letsatsi lengwe ke ile moletlong wa dikgafela.

Ngwaga wa 2015,kgwedi ya Motsheganong e ya fifing go ne go tshwerwe moletlo wa dikgafela kwa kgotleng-kgolo gone mo motseng wa Kanye. E ne ya re go sale makuku a naka tsa kgomo maoto otlhe a leba kwa kgotleng ka e bile pilediwa e lwelwa. Go ne go rile thi! Go se na le fa e le bobeo jwa lonao. Ba ne ba phuthegile baga motshaba le kgomo go tla go moletlong wa dikgafela. Ba sika lwa ga atamo le lwa ga efa ba eme sentle ka kapari e e maleba. Kana ke raya bomme ba rile talaa! Ka kapari e ba e bitsang Basadibotlhe le megagolwane,borre be eme ka dibaki. Go ne go le gontle tota go kgatlhisa matlho a molebi.

Moletlo o, o ne wa kgabisiwa ka metshameko ya Setswana le maboko. Puo go dirisiwa yone tota ya Setswana. Fa go buiwa mafoko a tshwana le bo maswe a dinala, sejaro, mabetla jalo nna ke fa ke latlhegile lwa bofelo. Ke ipotsa gantsinyana gore tota puo e e monate jaana e ntlodile kae,leng.Tota e ne e se nna fela,bana ba bangwe le bone ba ne bas a sele le fa e le sepe. Re ne re reeditse fela re itumelela medumo e re sa itseng gore e raya eng. Fa moletlo o ya motsubong, rre mongwe yo a neng a ipolela fa e le kgosana a bitsa banana bab a nang le kgatlhego go ba ruta go se nene ka puo ya Setswana. Rre yo o ne a re tlhalosetsa mafoko mangwe a letlotlontswe a a neng a amilwe thata mo moletlong. Ba bangwe ba ne ba lapa ba tsamaya mme nna ka ke ne ken a le keletso ka reetsa ka bopelotelele. Ke ne ka lemoga fa go le botlhokwa thata gore ke ithute e tle e re motlha mongwe le nna ke kgane ka puo jaaka dibui tse dineng di bua.Ke dule foo ke tletse ka kitso e bile ke rotloetsegile go tswelela ke bua puo ya Setswana.
Rre yo o ne a ya sekolong sa rona go bega fa ke kgatlhegela puo ya Setswana mme barutabana ba nthotloetsa le go tlhamamokgatlho wa puo ya Setswana.

Go dira mokgatlho go ne ga nthusa thata ka ke ne ke tshwanelwa ke go ithuta puo le go e dirisa thata. Tota ke ne ka lemoga gore go botlhokwa go itse puo ya Setswana letsatsi leo la dikgafela. Kana fa ke ne ke se its eke ka bo ke sa
tsiediwa ke mafoko jaaka a ne a dira. Ke tla tshwarela ruri go bua puo e, e monate thata.See more from Explore