Setswana header 530x226.jpg

Kgaisano ya polelo e khutshwane 2018: Gotlhe Ragabane, maemo a boraro

Kgaisano ya go kwala polelo e khutshwane ya thanodi ya Setswana e e tshelang ya oxford e ne e le ka ga tiragalo ya
boammaaruri e e neng ya dira gore ke rate teme yame ya Setswana.

Bagaisanyi ba ba neng ba laleditswe go tsenelela kgaisano e e  ne e le ba dingwaga tse 10 - 13 le ba dingwaga tse  13+ go ya go 16.

Polelo e e fa tlase e ikgapetse maemo a boraro, e kwadilwe ke Gotlhe Ragabane wa dingwaga tse 15, moithuti kwa Sekolong sa Ngwaketse CJSS, kwa motseng wa Kanye.


Re le ba thanodi ya Setswana e e tshelang ya Oxford re akgola Gotlhe ka tiro e ntle e a e dirileng!

POLELO : Fa e sa le ka letsatsi leo,ke ne ka lemoga botlhokwa jwa go itse  puo ya Setswana    

Ka: Gotlhe Ragabane   NGWAKETSE CJSS 

Mo sekolong sa rona , thuto ya puo ya Setswana e tsewa lolea mme se se amang maikutlo ke gore maduo a yone a wela tlase ngwaga le ngwaga. Selo se, e le ruri se ngomola pelo. Fa go diragala jaana, barutabana ba thuto e ya Setswana ba ne ba  rulaganya moletlo wa dikgaisana otsa Setswana mo sekolong mme e bile maikaelelo e le gore o nne o tshwarwa kgapetsa kgapetsa go leka go tokafatsa one maduo. Tota maikaelelo magolo e ne e le go leka go ngoka baithuti go nna le kgatlego mo thutong e ya puo ya Setswana ka gape go ne go lebega ba kgobegile marapo e bile ba setse ba latlhetse seditse. Dikgaisano di ne tsa simolodisiwa kgwedi ya phukwi e tlhola gangwe. Ammaaruri e ne ya re ka lone letsatsi leo ka lemoga gore selo se go itse puo ya Setswana se botlhokwa go menagane. 

Ke ne ka nna mongwe wa bab a neng ba tlhophiwa go emela setlhopha sa rona  mo kgaisanong ya diane,dithamalakane le maele.Mo karolong e, ke ne ka feta ka tse di tsisdidi ka ba tlogela ba gakgametse nna mosetsana wa pheta ka pejana. Ke ne ka boa gape ka tsenngwa mo kgaisanong ya polelo mme le gone ka dira go tlala ka diatla. Barutabana ba me ba ne bas ala ba itshwere melomo ba ipotsa gore tota ke kgona jang. Mongwe wa bone o ne a tla go ntlhola meno mme ka mo anegela gore tota nna ke rata puo ya Setswana mme e bile ga k eke ke palelwa le mo dithutong tsa yone. Tota go ne go utlwisa botlohoko thata mo sekolong sa rona ka gore baithuti ka bontsi ba palealwa le ke go bua Setswana fela se ba se amuleng. Bangwe e bile ba kgona go ikgantsha ba re bone ga na sepe le thuto ya Setswana ka gore thuto ya yone ga e na tiro epe e e botoka fa e se go nna morutabana fela.  Ba re tota motho ga a ka ke a nna sepe le fa a ka fenya thuto ya Setswana ka dinaledi. Ke ntse ke leka go ba rotloetsa gore tota puo ya motho ke ngwao ya gagwe ba nna ba pala.  Ke nna yoo ke ne ka fenya ka bo ka ya go emela sekolo sa rona kwa dikgaisanong tsa lefatshe la Botswana lotlhe kwa toropo-kgolo Gaborone. Ke tsamaya jaana ke filwe tshwantla ya madi le Dimpho tse dingwe jaaka dipora tse pedi le diphate. Boitumelo bo ne bo ntagile ke sa itse gore fa e le selelo le setshego ke tseye go fe. Tota ke ne ka leboga gore ke bo ke itse puo ya Setswana. 

Dikgaisano tsa Gaboroe di ne di palametse kwa godimonyana go na le tsa sekolo sa rona. Seemo se ne se tsholeditswe ka jaanong go ne go batliwa mmantswitswidi. Go ne ga simololwa ka nako ya boferabongwe mo mosong ka diane , dithamalakane le maele. Le fa go ne go le mogote ke ne ka ingapela. Tota ke ne ke thusitswe ke gore kwa lelwapeng lwa ga mme go nna go itisiwa ka diane le maele. Dingwe tse di neng do bodiwa ke ne ke di itshelela ke di itse tota. Ke ne ka bona maduo a ntlha gape, monyenyo wa nkapara. Polelo le yone ya kwalwa ka setlhogo se se reng “ Mosola wa mainane mo kgodisong ya bana”. Ke ne ka utlwa e kare ke a ketefalewa mme ka itoma molomo wa tlase ,ke leka ka natla. Ke ne ka fetsa ka isa le ba bangwe go tshwaelwa. Ka nako ya bobedi ke fa maduo a dipolelo a  balwa. Go ne ga simololwa ka mofenyi mme ya bo e ntse e le nna. Fa jaanong ke fa ke lela sa boitumelo, barutabana ba me ba ntsholetsa le bone ba palelwa ke go ishwara. Boitumelo e ne e le ntletsentletse segolo jang kwa sekolong sa me. Fa gone, ka lebogwa ka go duelelwa ke puso go ya kwa Ennyelane go ithutela bokwadi. A mpho kgolo batho! Tota fa e ne e se gore ken a le botsipa mo puong ya Setswana ke ka bo ke sa kgona. Fa e sa le ka letsatsi leo, ke itemogetse fa puo e ya Setswana se le botlhokwa thata.

See more from Explore