Setswana header 530x226.jpg

Kgaisano ya polelo e khutshwane 2018: Lefika Batlanang, maemo a bobedi

Kgaisano ya go kwala polelo e khutshwane ya thanodi ya Setswana e e tshelang ya Oxford e ne e le ka ga tiragalo ya
boammaaruri e e neng ya dira gore ke rate teme yame ya Setswana.


Bagaisanyi ba ba neng ba laleditswe go tsenelela kgaisano e e  ne e le ba dingwaga tse 10 - 13 le ba dingwaga tse  13+ go ya go 16.

Polelo e e fa tlase e ikgapetse maemo a bobedi, e kwadilwe ke Lefika Batlanang wa dingwaga tse 15, moithuti kwa Sekolong sa Ngwaketse CJSS, kwa motseng wa Kanye.


Re le ba thanodi ya Setswana e e tshelang ya Oxford re akgola Lefika ka tiro e ntle e a e dirileng!

POLELO: Fa e sa le ka letsatsi leo , ke ne ka lemoga botlhokwa jwa go itse puo ya Setswana 

Ka: Lefika Batlanang 

A puo e e monate, puo e e tsina batho! Aitse selo puo gat we ke kopelo. K ne ka lemoga botlhokwa jwa  go itse puo ya Setswana nako go neng go tshwerwe moletlo wa ngwao mo sekolong sa rona sa Ngwaketse. Baithuti rotlhe re ne re phutlhilwe go tla go gaisana ka puo ya Setswana. 

Ke ne ke le mongwe wa baithuti bab a neng ba tsenelela dikgaisano tse. E re ka ke ne ke ikitse ke le matlhogojane mo puong e, mala a masesane a ne a ntshega phetelela, ke ipotsa gore a mme ke tla kgona.Sebe sa phiri gape e ne e le gore ke tshaba go gaisiwa. Tota ke ne ka lebagana le go gaisana le bomankge ba poko go tswa mo ditlhopheng tse dingwe. Setlhogo sa leboko e ne e le  “Motswana wa sekei”.Boammaaruri ke gore tota le sone setlhogo sa leboko se ne se ntsietsa. Ke ipotsa gore sone sekei go tewa eng, A go tewa lefelo kana motho kana phologolo. Sekei? Ka ipotsa gararo mme ka ema ke ipolelela gore ke tla robelela fela gongwe go tla ya teng. Kana mathata a me a ne a bakiwa ke gore kwa lwapeng re bua sekgoa fela e seng sepe gape. Kapari,dijo le didirisiwa le tsone ke tsa segompieno. Ke ne ka iphutsafalela tota ka bo ka nyaletsa batsadi ba me go bob a re godisa jalo. Le fa go ntse jalo ka tsenelela kgaisano. 

Ke ne ke le wa ntlha go tsena. Dikgosi le bagolo ba motse wa rona wa Kanye ba ne ba re tshologile mokgosi go tla go bogela le go tshwaela fa go tlhokafalang teng.Ke ne ka simolola ka boka, ka rethetha leboko; ke tlhakanya mafoko a puo ya Sekgoa le ya Setswana, go le thata ya lentswe. E rile ke fetsa ka itshukunyetsa mo ga re ga batho ditlhong di nkapere. Baithuti bangwe ba palelwa ke go itshwara ,ban ja setshego ban ja direthe go tlhakatlhakane.Ke ne ka reetsa bab a neng ba latela. Ba ne ba tsatsanka leboko le go nkgaisa. Fa e le wa bofelo ene o ne a dira se go twang mojamorago Kgosi. A bua mafoko a a thata nna ke bereka go botsa batho gore go tewa eng. Hei, selo se go sa itse go jesa leswe. Maduo a balwa mme ka iphitlhela kwa mokotong. Ke ne ka ititaya sehuba gore ke simolola go tsaya puo ya Setswana tsia. 

Mongwe wa batsadi ka kutlwelobotlhoko a ntseela fa thoko a ntlhalosetsa puo ya poko le gore e dirisiwa jang. Ke ne ka lemoga gore tota ga e thata, key one puo ya Setswana fela. Ke ne ka ikoba ka mo leboga thata. Letsatsi le ,ke lone le le neng la ntemotsha gore puo ya Setswana e botlhokwa e bile ke tshwanetse go e itse. Go bo ke ne ka gaisiwa , go mpontshitse gore ke tshwanetse go ipapana ka puo ya Setswana ka e bile e le ya gaetsho Ke tshwanetse go itse gore fa ke sa itse puo ya me  go tshwana le ke sa ikitse gore ke mang. 

 Fa e sa le ka lone letsatsi leo, ke bua Setswana tota e bile ke rotloetsa le bonnake go se ithuta. Go botlhokwa go itse puo ya Setswana. Kana fa ke ka bo ke e itse, gompieno jaana ke ka bo ke ne ka fenya.

See more from Explore