Inttranslation 20day header

Letsatsi la Mafatshefatse la go Ranola

E kwadilwe ke Warona Makafu

Thanodi...maiteko a go ranola

Go ranola ga se selo se se motlhofo.  Se ke maitemogelo a me fa e sa le ke simolola go ranolela Sekgoa mo Setswaneng.  Pele ga ke nna le maitemogelo a ke ne ke akanya gore go motlhofo, ke ne ke akanya gore ke go reetsa fela kgotsa go bala se se kwadileng wa bo o se bua kgotsa o se kwala ka Setswana.  Ke lemogile gore ga go a nna jalo gotlhelele. 


Gantsi fa o ranola o sena kitso ya go ranola, go motlhofo go ranola lefoko mafoko o a tsaya ka bongwe jwa one o sa tlhokomele gore seele ka botlalo jwa sone sa reng.   Fa o ranola jaana o tlaa lemoga gore se kwadilweng ga se sa tlhole e tshwana gotlhelele le wena o se kwadilweng.  Go ranola o lebile lefoko lengwe le lengwe ka bongwe jwa lone go go baya mo diphatseng tsa go se tsenye molaetsa wa se se buiwang mo go se o se ranotseng.  Ga go motlhofo gotlhele, mme mongwe le mongwe o ka ithuta go ranola a sa latlhe molaetsa o a tswanetseng go o fetisa. 


Yo mongwe o ka ranola a sa latlha molaetsa mme a okeditse bonnete jwa se se buiwang, go dira jaana le gone go borai ka gore batho ba ba amogelang molaetsa o o ranotsweng gaba o amogele jaaka o ne o tshwanetse go goroga ko go bone.  Go botlhokwa go netefatsa gore fa o ranola o fetisa molaetsa jaaka o ntse. 


Teme e o tsetsweng ka yone ga se gantsi o ka akanya gore ga o e itse ka botlalo, go motlhofo goakanya gore  o a e itse, mme gantsi fa o lebaganwe ke thomo ya go e isa ko bathong o tlaa lemoga gore go dilo di le dintsi tse o sa di tlhaloganyeng.  Teme ya Setswana go na le ka fa e buiwang ka teng, go e bua go farologane gotlhelele le ka fa e kwalwang kateng.  Jaanong fa o ranola, go botlhokwa go tlhaloganya gore e kwalwa jang.  Teme e ya Setswana e na le puo tsa yone tse di farologaneng go ya ka gore o e bua o le ntlha efe ya Botswana.  Se le sone ke sengwe sa dilo tse moranodi a tshwanetseng go se itse. 


Teme ya rona e nonne, e humile, fa o e kwala o tshwanetse itse go dira seele ka tsela e e letlelesegang.  Fa o batla go e natetsha o tswanetse wa itse manatetsha puo a a letlelesegang.  Ke teme e e monate fa o e tlhaloganya.  Jaanong fa o ranola o tswanetse go tlhaloganya se o se ranolang pele ga o tlaa se ranola.  O tswanetse wa itse go dirisa mafoko gore o seka wa senya molaetsa wa se se buiwang. 


Fa ke ntse ke ranola Sekgoa ke se ranolela mo Setswaneng ke lemogile gore go botlhokwa go: 

  • Tlhaloganya teme e e ranolwang 
  • Tlhaloganya ka botlalo teme e go ranolelwang ko go yone 
  • Tlhaloganya molaetsa wa se se ranolwang le go o fetisa jaaka o tshwanetse go nna 


Sa botlhokwa: Thuto ga e golelwe, re tswelela re ithuta gore re kgone go emelana le diemo tse di farologaneng tsa botshelong. Se ke se itseng gompieno ga se a lekana go nkisa kwa bokamosong jo ke bo batlang. Warona Makafu ke Mokwadi wa tsa kgaso le mokwalo o o itlhametsweng. Warona ke Mookamedi wa puo ya Setswana wa Thanodi ya Setswana e e tshelang. O rata puo ya Setswana fela thata.


Which word represents 'connecting worlds' for you? Add it to the living dictionary here!The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford