Leloko la Kgwedi: Keagile Keamogetse SegwaiLeina la me ga le feletse ke Keagile Keamogetse Segwai. Ke gofejane ya ga Obusitse le Dikeledi Segwai. Re basetsana ba babedi mo nyalong la bone, nna lemogolowe, Malebo Dineo Segwai.‎ Ke na le morwa a le mong, mme ke mmone ke ise ke nyalwe. Ke tsaletswe le go golela kwa Soweto, Johannesburg, South Africa. 


Ke mosetsana wa Morolong, morwadie Ise, Kabelo, Obusitse. Ke Morakile! Go ya ka histori ya rona lotso loo Ra-Segwai le tlhaga kwa Maung kwa Botswana, mme bontsi jwa lona lo atile koo. Ke tsene sekolo sa mephato e e kwa tlase gona koo kwa Soweto, ebong Tshedimosho Primary School mme ka tsena sa mephato e e kwa godimo kwa Bethel High School kwa Bodenstein gaufi le Lightenburg. Ke badile le di-institute tse di mmalwa go tsweletsa dithuto tsa Science le Theology. 


Boipelo jwa puo ya rona‎ ke bo tseya mo go mme, ka e le ena motho yo o netefaditseng gore re bua puo e e tlhapileng kwa ntlong. Le gompieno tota moo batho ba bantsi ba latlhegetsweng ke puo rona re balwa le bao ba santseng ba leka ka gotlhe go bua puo e e ntseng sentle. Ke dirile kwa methapong e e farologaneng, pele ke amogela pitso ya Modimo. Ke Moruti mo kerekeng ya African Methodist Episcopal. Ke ngwaga wa me wa bone ke tlhomilwe mme ke wa bobedi ke disa motlhape. Ke ruta mo toropong ya Tshwane (Pretoria).‎ Ke santse ke leka go tlhomamisa boruti jwa me ka kereke eo ke e neilweng, ka jalo ga ke ise ke tsenelele mo go seo ke se ratang go feta mo boruting - Counselling. 


Tsa letsatsi le letsatsi di akaretsa go baakanyetsa letsatsi la Tshipi, dithuto tsa Bebele, thero, dikopano, go etela malapa le balwetse. Ke rata mmino, go opela le go bina. Ke rata le tiro ya mabogo (crafts).‎ Ke rata go tseya dikgang le bao ba leng gaufi le nna, re tshegisana ebile re itumedisana. Ga ke ikutlwa pitsa ke a e gata, le go baka ke a baka. Ke itsaya jaaka motho wa mowa o o edileng, yo o ithatelang tikologo e e monate. Pele ke ya lololo, that sums up who I am.


Botshelo jwa gago jwa tsatsi le letsatsatsi bo go kopanya le Setswana ka tsela e e ntseng jang?

Ke Motswana ka tsalo, kajalo ke bua Setswana mo letsatsing lengwe le lengwe la me. Gona ka re golela le go tshelela mo nakong eo puo e tswakanngwang, le nna ke a tswakanya. Fela Setswana is my basic language.


Ke eng se se go kgatlhileng thata ka Tlhanodi ya Setswana e e tshelang?

Ke e wetse me ya nkgatlha ka ke le motho yo o ratang puo ebile ke tshwenngwa ke go senyega ga puo ga re sa tlhokomele. Ke mongwe wa batho bao ba tswang ba baakanya puo ga batho ba bua, mme ke bona Setswana Living Dictionary e ka re thusa go tlhokomela puo e ya gaetsho.


O rata seane sefe sa Setswana? Seane seo se raya eng?

Tota ga ke na yona ka ke rata maina a Setswana go feta, fela diane tseo di tlhagisang botho jwa rona di a nkgapa: "Mabogo dinku a thebana" comes to mind, meaning "Motho ke motho ka batho". Rotlhe re a tlhokana ga re le batho, mme re tlhoka go thusana fale le fale.


Go ya ka wena, Go tsenya Setswana mo maranyaneng a segompieno go ka re sologela molemo jang?

Re tshela mo nakong eo sengwe le sengwe se bonwang bonolo ga se le digital. Ga re batla go kgema le dinako‎ ebile re se ka ra salela kwa morago, le rona retshwanetse re itepatepanye le tseo di re dikaganyeditseng. To have Setswana digitised will make it easier to have translations between Setswana and other languages,it'll grow people's interest in the language and encourage us to have more applications of the language.

See more from Explore