Ka ga Oxford Global Languages

Oxford Global Languages


Ka ga Oxford Global Languages

Oxford Global Languages (OGL) ke maiteko a magolo a maša a a tlaa kgontshang didikadike tsa batho lefatshe ka bophara go dirisa inthanete go bona dikarabo tsa dipotso tse ba nang natso letsatsi le letsatsi mabapi le puo mo dipuong di le lekgolo (100) tsa lefatshe. E le lantlha, tshedimosetso e kgolo ya tlhwatlhwa ya mafoko a dipuo tse, e tsile go kgobokanngwa e bo e rulaganngwa ka matsetseleko e bo e bewa mo mabolokelong a le mangwe fa e ka dirisiwang teng ke baithuti le beng ba puo.

Maiteko a OGL a tlaa:

  • Dira gore go dirwe maranyane a maša go tsosolosa le go tshegetsa dipuo tsa lefatshe tse tse di sa dirisiweng thata.
  • Fa dipuo tse bolengteng, jo bo tshelang, bo gola e bile bo le matlhagatlhaga mo go tsa maranyane.
  • Boloka dipuo tse di tshelang go akaretsa le ditengwana tsa tsone, re di boloka jaaka di dirisiwa mo segompienong.
  • Bopa setlhopha sa batho se se buisanang megopolo e meša, se botsana dipotso, e bile se buisana ka puo – tse ke dithanodi tse di tshelang tsa dipuo tsa mmannete tse setšhaba se tlaa thusang go di kwala.


Go tsile go akarediwa dipuo dife?

 Maiteko a magolo a, a akaretsa dipuo tse dikgolo tsa lefatshe le dipuo tse di boutsana mo maranyane – tse di buiwang kgotsa di dirisiwa ke setšhaba ka bophara mme di le boutsana mo maranyaneng. Dipuo tse di boutsana mo maranyaneng le babui ba tsone gantsi di nna ka fa mosing mo go tsa selegae, kgwebo le dikarolo tsa botshelo jwa ngwao ka gore bontsi jwa didirisiwa tsa maranyane di itebagantse le dipuo tse di kgolo mo lefatsheng tse di palo-potlana


Etela tsebe e ya enthanete fa:

www.oxforddictionaries.com/ogl


Note: the original lexical content of the site comes from a Botswana Setswana dictionary, by Prof. Thapelo J. Otlogetswe. However we encourage and welcome contributions of speakers of all variations of Setswana.


See more from Explore