Setswana end 20of 20year 20banner

Happy new year from the living dictionary team!

Itumelele malatsi a botsalo jwa morena le ngwaga o moša


Re lebogela tshwaelo tsa lona tsotlhe, mafoko a le a tsentseng mo thanoding, dipotso le dikakgelo tsotlhe tse le di tlogetseng kwa lefelong la rona dikakgelo re solofela fa le tlaa boa ka keletso e e godileng go feta mo ngwageng yo o tlang ya go aga thanodi ya rona e e tshelang.

Re tlaabo re seo mo maranyaneng a mo nakong e ya malatsi a boitapoloso go fitlhela ngwaga o o tlang o simologa.

Ngwaga o o ne o go tshwere jang? 

Tsenya lefoko le le sobokang ngwaga o wa 2016 go ya ka wena.Re tlaa bonana ka 2017!

The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford