Introductions 20and 20conclusions

Bokhutlo jwa polelo

Bokhutlo jwa polelo bo tshwana le pheleletso ya mosepele o o ka tsewang ke motho go tswa mo lefelong le a le itseng go ya kwa go le a sa le itseng. Ke karolo ya polelo e e leng gore fa e kwadilwe ka fa tshwanelong  mmadi o wela sentle a bo a ikutlwe a gorogile kwa a yang teng. Bokhutlo jwa polelo fa bo sa kwalega sentle mmadi o ka sala a kokobetse fela a sa utlwa moaletsa kana thitokgang ya polelo.


Mosola wa Bokhutlo jwa Polelo

Mokwadi wa polelo o kwala bokhutlo morago ga ditemana tsotlhe tsa polelo go konela se polelo e itebagantseng le sone. Ka jalo, bokhutlo ke temana e e gatelelang bokao jwa dintlhakgolo tsa polelo. Ka dinako tsotlhe mokwadi o tlhomamisa gore bokhutlo bo nyalana le setlhogo le dikarolo tsotlhe tsa polelo gore bo se ka jwa nna jaaka e kare ke matseno a polelo e nngwe gape. Se se raya gore bokhutlo ga bo tle ka kgang epe e e seyong mo polelong ka go bo dintlha tsa teng ga di ka ke tsa atolosiwa gope.

Dinako tse dingwe fa mmadi  a sena go bala setlhogo sa polelo o tabogela kwa bokhutlong jwa yone, e le tsela nngwe ya go tlhola gore polelo e a e balang e wela jang, mme fa bokhutlo jwa polelo bo ka  ngoka mmadi mmadi o ka   boela kwa morago go simolola polelo a bo a e feleletsa. Ka mo go ntseng jalo, gore polelo e nne monate, mokwadi o kwala bokhutlo jo bo gapang maikutlo a mmadi.

Fa e le gore setlhogo sa polelo ke sa ngangisano mme mokwadi a tshwanetse go tsaya letlhakore, mokwadi o tlaa leka go dira gore fa mmadi a tsena kwa bokhutlong a bo a le moono mongwefela le maikutlo a mokwadi, kana bogolo a bo a dumela gore se se kwadilweng sone, se ntse jalo le fa a sa dumalane le letlhakore la mokwadi.


Thulaganyo ya Bokhutlo jwa Polelo

Bokhutlo jwa polelo bo bokhutshwane. Bo bereka jaaka tshoboko ya polelo, gape bo agiwa ka diele tse di latelang:

  • Seele sa tlhogo se se sobokang thitokgang ya polelo
  • Seele kana diele tse di konelang ka go soboka ntlhakgolo ya polelo
  • Seele kana diele tse di garelang ka boripana dintlha tsa botlhokwa mo polelong
  • Seele se se se rotloetsang gore kgato e tsewe go tokafatsa seemo, fa e le gore polelo ke ka ga seemo se se sa itumediseng jaaka kgotlelego ya tikologo.


Neelano e botlhokwa thata mo dieleng tse di mo bokhutlong le mo polelong yotlhe ka kakaretso. Seele sa ntlha se ka simolola se re,

Jaaka go setse go nankotswe .  .  .

Polelo e e senang bokhutlo ke polelo e e sa felelang. Ka jalo, go botlhokwa gore mokwadi a tlhomamise gore bokhutlo jwa polelo ya gagwe  bo rulagantswe sentle gore bo ngoke mmadi, a sale a natefeletswe ke polelo e a e badileng. Bokhutlo bo soboka bokao jwa polelo ka  go garela kgangkgolo ya yone.The opinions and other information contained in OxfordWords blog posts and comments do not necessarily reflect the opinions or positions of Oxford University Press.

Powered by Oxford