Introductions 20and 20conclusions

Bokhutlo jwa polelo

Bokhutlo jwa polelo bo tshwana le pheleletso ya mosepele o o ka tsewang ke motho go tswa mo lefelong le a le itseng go ya kwa go le a sa le itseng. Ke karolo ya polelo e e leng gore fa e kwadilwe ka fa tshwanelong  mmadi o wela sentle a bo a ikutlwe a gorogile kwa a yang teng. Bokhutlo jwa polelo fa bo sa kwalega sentle mmadi o ka sala a kokobetse fela a sa utlwa moaletsa kana thitokgang ya polelo.


Mosola wa Bokhutlo jwa Polelo

Mokwadi wa polelo o kwala bokhutlo morago ga ditemana tsotlhe tsa polelo go konela se polelo e itebagantseng le sone. Ka jalo, bokhutlo ke temana e e gatelelang bokao jwa dintlhakgolo tsa polelo. Ka dinako tsotlhe mokwadi o tlhomamisa gore bokhutlo bo nyalana le setlhogo le dikarolo tsotlhe tsa polelo gore bo se ka jwa nna jaaka e kare ke matseno a polelo e nngwe gape. Se se raya gore bokhutlo ga bo tle ka kgang epe e e seyong mo polelong ka go bo dintlha tsa teng ga di ka ke tsa atolosiwa gope.

Dinako tse dingwe fa mmadi  a sena go bala setlhogo sa polelo o tabogela kwa bokhutlong jwa yone, e le tsela nngwe ya go tlhola gore polelo e a e balang e wela jang, mme fa bokhutlo jwa polelo bo ka  ngoka mmadi mmadi o ka   boela kwa morago go simolola polelo a bo a e feleletsa. Ka mo go ntseng jalo, gore polelo e nne monate, mokwadi o kwala bokhutlo jo bo gapang maikutlo a mmadi.

Fa e le gore setlhogo sa polelo ke sa ngangisano mme mokwadi a tshwanetse go tsaya letlhakore, mokwadi o tlaa leka go dira gore fa mmadi a tsena kwa bokhutlong a bo a le moono mongwefela le maikutlo a mokwadi, kana bogolo a bo a dumela gore se se kwadilweng sone, se ntse jalo le fa a sa dumalane le letlhakore la mokwadi.


Thulaganyo ya Bokhutlo jwa Polelo

Bokhutlo jwa polelo bo bokhutshwane. Bo bereka jaaka tshoboko ya polelo, gape bo agiwa ka diele tse di latelang:

  • Seele sa tlhogo se se sobokang thitokgang ya polelo
  • Seele kana diele tse di konelang ka go soboka ntlhakgolo ya polelo
  • Seele kana diele tse di garelang ka boripana dintlha tsa botlhokwa mo polelong
  • Seele se se se rotloetsang gore kgato e tsewe go tokafatsa seemo, fa e le gore polelo ke ka ga seemo se se sa itumediseng jaaka kgotlelego ya tikologo.


Neelano e botlhokwa thata mo dieleng tse di mo bokhutlong le mo polelong yotlhe ka kakaretso. Seele sa ntlha se ka simolola se re,

Jaaka go setse go nankotswe .  .  .

Polelo e e senang bokhutlo ke polelo e e sa felelang. Ka jalo, go botlhokwa gore mokwadi a tlhomamise gore bokhutlo jwa polelo ya gagwe  bo rulagantswe sentle gore bo ngoke mmadi, a sale a natefeletswe ke polelo e a e badileng. Bokhutlo bo soboka bokao jwa polelo ka  go garela kgangkgolo ya yone.See more from Explore