Thuso ka letlole la gago

Karolo e e araba dipotso tse di tlwaelesegileng tse di amang go ikwadisa, go bula letlole la gago, le go fitlhelela letlole la gago.

 


Go ikwadisa mo Oxford Living Dictionaries

Fa o batla go nna leloko, o tlaa tshwanelwa ke go ikwadisa mo Oxford Living Dictionaries gore o nne le letlole.

Ikwadiso ke mahala – o tlhokana fela le aterese ya imeili.


Leina la gago la tiriso

  • O ka dirisa aterese ya gago ya imeili jaaka leina la gago la tiriso
  • Leina la gago la tiriso le tshwanetse gore le se ka la tshwana le lepe gape – fa modirisi yo mongwe a setse a na le leina le o batlang go le dirisa, ga o ka ke wa kgona go le dirisa le wena.  
  • Fa o setse o na le letlole, ga o ka ke wa fetola leina la gago la tiriso.


 Go diraselotlolosaletlole la gago

  • Fa o le moša go nna le letlole, o tlhokana le go dira selotlolo sa letlole la gago. O ka fetola selotlolo sa letlole la gago mo tsebeng ya gago ya letlole.


Tshireletsego ya selotlolosaletlole

  • Go sireletsa ditsagago mo Oxford Dictionaries gore di se ka tsa bonwa ke ope kwa ntle ga tetla, re rotloetsa gore o dirise selotlolo sa letlole la gago se se nonofileng.
  • Selotlolo se se nonofileng se na le ditlhaka le dinnomore di se kwa tlase ga bosupa (7), go na le ditlhakakgolo le ditlhakapotlana, dinnomore, e se leina la gago kgotsa lefoko le le teng mo thanoding.
  • Re rotloetsa gore o dirise selotlolo sa letlole se se pharologanyo mo letloleng la gago la Oxford go na le se o se dirisetsang matlole a mangwe a a mo enthaneteng (jaaka mo mabentlele a a mo enthaneteng, banka kgotsa Paypal).


Fa olebetseselotlolosaletlolo

Fa o lebetse selotlolo sa gago sa letlolo, o ka dira se seša fa.


Thuso ya go tsena mo letloleng la gago

Tobetsa ‘login’ kwa godimo ga tsebe kgotsa o tsene fa ka go kwala leina la gago la tiriso le selotlolo sa gago sa letlole. Fa o ise o ikwadise mo tsebeng e, o tlaa bona fa o ka tobetsang teng go ikwadisa.


Ke lebetseselotlolosa me/selotlolosame gasebereke

Selotlolo sa gago se tshwanetse go kwalwa ka ditlhaka tse di tshwanetseng, ka jalo tlhomamisa gore fa e le gore selotlolo sa gago se kwala ka ditlhaka tse di potlana, ga o a tobetsa CAPS ON mo khompiutareng ya gago. Fa o lebetse selotlolo sa gago, o tlaa kgona go dira se seša fa. Fa o go tobetsa, o tlaa tshwanelwa ke go tsenya aterese ya gago ya imeili ya letlole la gago mme o tlaa romelelwa dintlha tsa gore o ka dira selotlolo sa letlole se seša jang. Fa o sa amogele molaetsa wa imeili mo metsotsong e se kae, tlhola gore a molaetsa ga o a latlhegela mo letloleng la spam kgotsa junk.


Thuso e nngwe gape ya go bulaletlole la gago

Fa e le gore o santse o na le bothata jwa go bula letlole la gago, ka tsweetswee itshwaraganye le rona.


See more from Explore