Direction

Puo ya tlhoafalo le puo e e seng ya tlhoafalo

Setswana fela jaaka dipuo tse dingwe, se na le puo ya tlhoafalo le puo e e seng ya tlhoafalo. Mo puong ya tlhoafalo, ga go dirisiwe mafoko mangwe le mangwe, go tlhophiwa mafoko a a rileng a a faphegileng. Ke puo e mafoko a dirisiwang ka kelotlhoko, ka botswerere le ka mokgwa o o amogelesegang. Puo e, e tshwanetse ya tlhaloganngwa ke batho ka bontsi. Puo ya tlhoafalo, e dirisiwa thata mo diphuthegong e ka nna tsa kgotla, tsa merero ya manyalo, tsa makgotla a batsadi le barutabana kgotsa meletlo e e faphegileng jaaka pulo ya sekole. Puo e e dirisiwa gape fa go kwalwa puiso bathokgotsa dikwalo tsa semmuso.


Dikai tsa puo ya tlhoafalo

 • Ke fitlhetse go tletse makau kwa moletlong wa matsalô a gagwê.
 • O mo iteile ka lebole mo phateng.
 • O buisa kgarebê ya me jang mosimanyana ke wêna!
 • Lotlêla ntlo eo re tsamaê.
 • Mapodise ba mo tshwere, o ile kgolêgêlong.
 • O sotlêlang ngwana yo mongwê jalo!
 • Tsisa re gôgê motsoko oo!
 • Ke ne ka tshoga go utlwa fa monna yo a sa itekanêla tlhaloganyô.
 • Ke tlaa go tlhôla maitseboa.


Mo puong e e seng ya tlhoafalo gantsi go dirisiwa mafoko mangwe le mangwe, go sa elwe tlhoko gore a mafoko ke a a amogelesegang kgotsa nnyaa. Se se tlhokafalang fela ke gore a molaetsa o goroga kwa go yo go buiwang nae. Puo e e dirisiwa segolo jang ke batho ba e leng dithakammogo kgotsa balekane kgotsa go iketlilwe mo lwapeng. Ke puo e e tletseng metlae e e dirisiwang gape mo mafelong a tshwana ya maitiso a mebino, marekisetso a dinotagi gongwe kwa metshamekong ya itloso bodutu. Mo malatsing ano, re bona puo e e dirisiwa gape fa go kwalwa melaetsa ya diemeili le ya megala ya letheka.


Dikai tsa puo e e seng ya tlhoafalo

 • Ke fitlhetse go tletse majita kwa moletlong wa matsalô a gagwê.
 • O mo ngatile ka feisi mo phateng.
 • O buisa ngwanyana wa me jang laitinyana ke wêna!
 • Khiêla ntlo eo re tsamaê.
 • Mapodise ba mo fasitse, o ile kgolêgêlong.
 • O šautelang ngwana yo mongwê jalo!
 • Tsisa re peipê kwae eo!
 • Ke ne ka tshoga go utlwa fa monna yo a pêka.
 • Ke tlaa go tšheka maitseboa.


Go tlwaelesegile mo puong e e seng ya tlhoafalo go khutshwafatsa mafoko ka go tlogela ditlhaka kgotsa medumo mengwe ya one jaaka mo dieleng tse di latelang.


Diele tse go tlogetsweng ditlhaka/medumô mengwê         

 • Sa kwano madi a me ke batla go tsamaya.
 • Kgomo tsa me di tsetse bonamagadi fêla.
 • Ke rekisetse podi tse tharo.
 • Lee kwano madi a me ka pela.
 • Nnaa  dijo tsa me foo.
 • Sigo ja mariga bo boleele
 • O irang ngwana yoo?


Diele tse go sa tlogelwang ditlhaka/medumô epê

 • Tsisa kwano madi a me ke batla go tsamaya.
 • Dikgomo tsa me di tsetse bonamagadi fêla.
 • Ke rekisitse dipodi tse tharo.
 • Lere kwano madi a me ka pela.
 • Nnaya  dijo tsa me foo.
 • Bosigo ja mariga bo bo leele.
 • O dirang ngwanga yoo?


See more from Explore