Header cropped

Ithute tumiso le mopeleto wa mafoko a Setswana ka motshameko o wa teko

Ithute Setswana ka mafoko a a nang le ditumammogo tse di farologaneng?


Mopeleto le tumiso ya mafoko: ithute modumo 'tsh'See more from Explore