Melawana ya Khupamarama

Molawana o wa khupamarama o itebagantse le legae leno la enthanete la oxforddictionaries.com ("Website") le dikarolwana tsa lone mme o laola tiriso ya legae leno la enthanete le dikarolwana tsa lone.

Oxford University Press ("OUP", "re", "rona" or "ga rona") e ititeile sehuba go sireletsa sephiri sa gago mo enthaneteng. Molawana o wa khupamarama o tlhalosa gore se se tlaa dirwa jang. Re tlaa ntšhafatsa molawana o wa khupamarama re lebile dikgakgelo tse re di amogelang. Ka jalo tlhola kgatiso e ntšha ya molawana o. Fa o na le dipotso dingwe ka ga molawana o wa khupamarama, ka tsweetswee ikgolaganye le rona.

Ka go dirisa legae le la enthanete, o amogela ditsamaiso tse di tlhalositsweng mo mokwalong o.


Re amogelatshedimosetso ya mothaleofe, e bile re e dirisajang?

Fa o etela legae la enthanete la rona, OUP e ka nna ya tsaya tshedimosetso le dipalopalo tse di ka supang gore o mang. Tshedimosetso e e tserweng e, e ka nna ya akaretsa tse di rupang ka fa o dirisang legae la enthanete la rona. Tshedimosetso e e re thusa gore re dire ditlhotlhomiso ka dikgatlhego tsa badirisi ba rona, gore ba tswa kae le maitsholo a bone ke a a ntseng jang gore re ba tlhaloganye botoka mme re kgone go ba fa kitso e e maleba, dithoto le ditirelo.

Fa o ikwadisa jaaka modirisi wa legae la rona la enthanete kgotsa o kopa tshedimosetso e nngwe ka legae la rona la enthanete, re go kopa leina la gago, imeili ya gago, aterese ya gago ya poso le tse dingwe tse di maleba. Tshedimosetso e e ntseng jaana ka ga gago e bewa mo mabolokelong a a sireletsegileng a a tlhokometsweng ke kompone e e ikemetseng ka nosi. Tshedimosetso e gape e bolokiwa mo mabolokelong a badirisi ba rona kwa OUP le kwa/kgotsa kwa madirelong a ba re dirisanang nabo. Tshedimosetso e e tlaa ntšhafadiwa fa o re itsise ka diphetogo dipe fela mo go yone.

 Fa o le modirisi yo o kwadisitsweng, dintlha ka ga gago di tlaa dirisiwa go re kgontsha gore re rurifatse gore o modirisi yo o kwadisitsweng le go go tlisetsa kitso e e go lebaganeng mo legaeng la rona la enthanete.  

Fa o ikwadisetsa go amogela dikgang go tswa kwa go rona, re tlaa go kopa imeili ya gago le leina la gago. Tshedimosetso e, e tlaa tsenngwa mo mabolokelong a badirisi ba rona. 


 Fa o laisa kitso mo legaeng la rona la enthanete, re ka nna ra supa gore o mang (ke gore, leina la gago le lefatshe) mo legaeng la rona la enthanete.


Re ka nna ra dirisa tshedimosetso e e mo mabolokelong a badirisi ba rona go go romelela melaetsa ka enthanete kgotsa ka mokgwa mongwe fela ka ga rona, ba re dirisanang nabo, dithoto le ditirelo tsa rona, le dithoto le ditirelo tsa ba re dirisanang nabo tse re akanyang gore o ka di kgatlhegela.

Re go kopa tshedimosetso ya gago (jaaka leina la gago, aterese ya imeili le ka fa re ka itshwaraganyang nao ka teng) fa o itshwaraganya le rona ka mathata a a amang letlole le le kwadisitsweng, mathata a setegeniki, go akgela mo legaeng la rona la enthanete, kgotsa fa o batla go itse gore dithoto le ditirelo tsa rona tse di mo legaeng la rona la enthanete di dirisiwa jang. Dintlha ka ga gago tse o di tsentseng mo legaeng la rona la enthanete ka tsebe ya “ikgolaganye le rona” ga di ka ke tsa tsenngwa mo letloleng la rona la badirisi mme re di kopa fela gore re kgone go fetola kopo kgotsa potso ya gago. Dipalopalo tse di supang mefuta ya dipotso kgotsa dikopo tse di rometsweng kwa go rona go dirisiwa tsebe ya “ikgolaganye le rona” di ka nna tsa sobokiwa gore re kgone go baya legae la rona la enthanete leitlho sentle re bo re tokafatse selekanyo sa thuso.

Fa e kile ya re mo nakong e e fetileng wa kopa tshedimosetso kgotsa wa ikwadisa mo legaeng la rona la enthanete (mme moragong wa tswala letlole la gago) mme o sa eletse gore re boloke dintlha ka ga gago, ka tsweetswee ikgolaganye le rona mme re tlaa phimola dintlha ka gago mo mabolokelong a rona a badirisi. Re tlhokana le go boloka dintlha ka ga badirisi ba ba kwadisitsweng gore re kgone go go tsisetsa kitso e e go lebaganeng mo legaeng la rona la enthanete.

O ka nna wa re itsise gore fa o sa batle gore go ikgolaganngwa le wena kgotsa o sa batle gore go ikgolaganngwe le wen aka mothale mongwe. Fa o dirisa diimeili di feta bongwe go ikgolaganya le rona, ka tsweetswee re itsise ka letlole lengwe le lengwe la imeili le o le dirisang.


Re amogana tshedimosetso leng?

Ga re rekise batho ba bangwe kgotsa dikompone tse dingwe dintlha ka ga gago

Dintlha ka ga gago re di dirisa fela mo OUP. Gape re di arogana le ba re dirisanang nabo, ba re ba fang diteseletso le ba ba phatlalatsang ditsa-rona. Mo go re thusa gore re go tsisetse legae la rona la enthanete (sekai, ba ba go tsisetsang legae la rona la enthanete).

Go na le magae a mangwe a enthanete a a ikgolagantseng le la rona. Fa o etela lengwe la magae ao, a ka nna a boloka dintlha dingwe ka ga gago. Magae a enthanete a mothale o, ga a mo taolong ya rona mme e bile gape ga a akarediwe ke molawana o wa khupamarama. Magae a a enthanete a ka tswa a na le melawana ya one ya khupamarama mme ga re tseye maikarabelo kgotsa molato ope wa melawana ya bone. Ka tsweetswee lekola melawana ya bone pele ga o romela dintlha ka ga gago mo magaeng ao a enthanete.

Fa re dumela fa tiriso ya gago ya legae la rona la enthanete e se ka fa molaong kgotsa e sa siamela ba bangwe, re na le tshwanelo ya go itsise batho ba sele dintlha ka ga gago tse re di tsereng mo legaeng la rona la enthanete fa re dumela gore di tlaa kganela kgotsa di tlaa thusa kgotsa di tsaya kgato kgatlhanong le maitsholo a gago.

Re ka nna ra supegetsa kgotsa ra arogana dintlha ka ga gago go obamela tlhokego nngwe ya molao; go netefatsa tiragatso kgotsa go diragatsa ditumalano dingwe kgotsa diteseletso le wena; kgotsa go sireletsa ditshwanelo, dithoto kgotsa tshireletsego ya OUP, badiri ba rona, bangwe-ka-rona, ba re ba fileng diteseletso, baphasalatsi le/kgotsa badirisi ba rona. Se se akaretsa go arogana tshedimosetso le dikompone le makgotla go hema borukutlhi go fokotsa dikoloto.   

Fa karolo epe fela ya kgwebo ya rona (go akaretsa tsa ba re dirisanang nabo) e rekisiwa kgotsa e kopana le kgwebo e nngwe, dintlha ka ga gago di ka nna tsa bontshiwa bagakolodi ba rona le mongwe yo e ka nnang moreki le bagakolodi ba bone.


Tiriso ya maranyane a dicookie

OUP e dirisa dicookie le maranyane a mangwe mo legaeng la yone la enthanete. Melawana ya OUP e e laolang tiriso ya dicookie le maranyane a mothale o mo legaeng la enthanete la OUP e nankotswe mo Melawaneng ya Dicookie ya OUP. Melawana ya Dicookie ya OUP e kwadilwe ka Sekgoa. Ka tsweetswee ikgolaganye le rona fa o eletsa go e amogela ka puo e sele.

Ka go dirisa legae la rona la enthanete, o dumalana le go tlamiwa ke Melawana ya Dicookie.

Tshireletsego

Dintlha dingwe ka ga gago di bolokilwe kwa mabolokelong a dikitso a a tlhokometsweng ke kompone e e ikemetseng ka nosi. Mabolokelo a dikitso a a tlhokometsweng ke kompone e e ikemetseng ka nosi a sireletsegile mo a ka dirisiwang fela ke batho ba ba nang le tetla le tshwanelo ya go a dirisa; e le batho ba ba tlamiwang ke molao gore ba tshware tshedimosetso yotlhe ya rona e sireletsegile.

Mabolokelo a rona a dikitso a bulelwa fela ba ba tshwanetseng go a bona fela.

Tshedimosetso e re e tsayang mo go wena e ka nna ya fetisediwa kgotsa ya bolokelwa kwa lefelong le le kwa ntle ga mafatshe a Yuropa a a gwebisanang. E ka nna ya rulaganngwa ke badiri ba ba re berekelang ba ba direlang kwa ntle ga mafatshe a Yuropa a a gwebisanang, ba re dirisanang nabo, kgotsa e rulaganyediwe mongwe yo o re thusang ka ditlamelo. Le fa go ntse jalo, re tsere dikgato tse di tlhalositsweng fa godimo go leka go nonotsha tshireletsego ya tshedimosetso ya gago. Ka go dirisa legae la rona la enthanete, o dumalana le go fetisiwa mo ga tshedimosetso.


Go ntšhafatsa dintlha ka ga gago

Fa nngwe ya dintlha ka gago e o e fileng OUP e fetoga, sekai, fa o fetola aterese ya gago ya imeili, ka tsweetswee re itsise dintlha tse di nepagetseng ka go itshwaraganya le rona.  


Diphetogo tsa melawana ya rona ya khupamarama

Re na le tshwanelo ya go fetola melawana e ya khupamarama. Epe phetolo e re ka e dirang mo melawaneng e ya khupamarama e tlaa kwalwa mo tsebeng e, mme fa go tshwanetseng, o tlaa itsisiwe ka imeili.  

Puo

Molawana o wa khupamarama o kwadilwe pele ka Sekgoa. Fa molawana o wa khupamarana o fetolelwa mo puong e sele, bokao jwa molawana o o kwadilweng ka Sekgoa ke jone jo bo tlaa salwang morago. 
 

Molao o o laolang  

O dumalana gore molawana o wa khupamarama o tlaa tsamaisiwa fela go lebilwe melao le makgotla a Ennyelane le Wales.

See more from Explore