Wordshavepower banner

Tsenya Lefoko! Maitemogelo ame: Keabetswe Lillian Oats

Dumelang Bagaetsho, Ke bidiwa Keabetswe Oats. Ke mongwe wa batsayakarolo mo thanoding ya Setswana ya oxford mo enthaneteng. Ke itumetse thata go bo ke kgonne go tsenya mafoko a le mantsi thata mo thanoding ya Setswana e e tshelang e.  Wetsho, ke lemogile gore Setswana se sentsi ga re kake ra se fetsa. Fa se le sentsi jaana thotloetso ke gore se nne se kwalwe gore se se latlhege.

Bagaetsho, fa ke ntse ke tsenya mafoko mo thanoding e e tshelag ke itemogetse dilo di le mmalwanyana.  Ke itemogetse gore ke kgatlhegela go tsenya mafoko a a neng a dirisiwa bogologolo mme se se botlhoko e le gore jaanong malatsi ano ga a dirisiwe ka jalo a a nyelela.  Mafoko a a tshwanang le bo bataganya, gomoletsa, gotsetsa, segotso ga a sa tlhola a le teng. Go botlhokwa go a kwala gore re a boloke. Oo! ruri ga bo go thusitse gore ke bo ke le motho wa motlobo wa dibuka, ke dumela thata mo go somareleng kitso ka go e kwala.  Tumelo ya me ke gore se se kwadilweng ga se motlhofo go nyelela.

Ke lemogile gape gore ke rata go tsenya mafoko a a tsamaelanang jaaka e ka nna leina, lediri la leina leo, letlhalosi la leina leo jalo jalo. Go dira jaana ke a bo ke dira gore yo o sa itseng puo ya Setswana a seka a itse karolo ya puo e le nngwe fela mme a lemoge gore lefoko le fetoga jang go supa bokao jo bo farologanyeng.

Ruri go a itumedisa go tsenya mafoko mo thanoding e e tshelang. A e gatele pele!


PUISANO LE LILLIAN OATS


Leloko la kgwedi Keabetswe Lillian Oats


Bostshelo jwa gago jwa tsatsi le letsatsibo go kopanya le Setswana ka tsela e e ntseng jang?

Ke kopana le Setswana ka malatsi otlhe.  Ke morutabana wa Setswana kwa sekolong se segolwane sa Ngwaketse mo motseng wa kanye. Ke rata go bua Setswana se se tlhololo le ntshwa gape ke le motlhokomedi le mookamedi wa motlhobo wa dibuka mo sekolong. Ke rata go rutuntsha bana ba ba eletsang go ithuta go boka le go kwala dipolelo tsa Setswana. Ke simolodisitse thulaganyo e e bidiwang 'A RE PELETENG SETSWANA' gone mo sekolong mo morago ga go lemoga gore bana ba rona ga ba itse go kwala Setswana mo le maduo a supang lefatshe ka bophara. Ke na le thulaganyo e nngwe gone mo sekolong ya go ruta baithuti ba bokgoni jo bo kwa tlase go bala le go kwala. Le mo go yone thulaganyo e, go balwa ga bo go kwalwa ka Setswana pele ga go fetolelwa kwa Sekgoeng.  Tota Setswana ke kopelo mo go nna. Letsatsi le letsatsi ke eletsa go dira sengwe go se godisa.


Ke eng se se go kgatlhileng thata ka Thanodi ya Setswana e e tshelang?

Se se nkgatlhileng thata ka Thanodi ya Setswana e e tshelang ke gore ke lemoga fa e tlaa thusa ka kitso ya mafoko a a farologaneng. Jaaka morutabana le mme yo o ratang Setswana, ke lemogile gore mafoko mangwe ga re itse gore a raya eng. Jalo he, Thanodi e, e tsile ka nako e e siameng go re fa tlhaloso tsa mafoko le one a letlotlontswe tota. Mafoko a seša jaaka 'Website, Email' a tsile mo nakong e e

siameng ka ke dumela fa barulaganyi ba Thanodi e ba tla a tlhalosa ka Setswana sentle.


O rata seane sefe sa Setswana? Seane seo se raya eng?

Seane sa Setswana se ke ratang ke se sereng 'Mokodua go tsosiwa o o itsosang'. Seane se se raya gore motho go thusiwa yo o itekang. Mo botshelong seane se se  nkagile fela thata. Ka dinako tsotlhe ke eletsa gore batho ba nthuse ba fitlhela ke setse ke tsweletse. Botshwakga ga se tsala mo go nna gotlhelele.


Go ya ka wena, go tsenya Setswana mo maranyaneng a a segompieno go ka re sologela molemo jang?

Go tsenya Setswana mo maranyaneng a a segompieno go molemo thata ka jaana tiriso ya boranyane ke yone mmangmang mo motlheng ono. Jaanong go se tsenya mo maranyaneng go siame ka go tla dira gore ka batho bontsi ba dirisa maranyane, ba tla kgona go kopana le Setswana mo teng ebile go le bonako


See more from Explore