International 20mother 20language 20day header cropped

Letsatsi mafatshefatse la teme ya ga mme

Ke Mmirwa mo Botswana!

#MotherLanguageDay


Teme ya Setswana e monate fela thata, e na le puo tse di farologaneng.  Ke godisitswe ke motsadi wa Mmirwa, ke ne ke se rata mme se mpalela go se bua. Bontsi jwa thaka tsame re goletse mo Gaborone, mo Gaborone go tumile Sekgatla le Sengwake jaanong se se baka gore puo tse dingwe di nyelele, bogolo jang gone mo Gaborone.  Bangwe ba nna ditlhong go bua puo e ba godileng ba e bua, bangwe ba patelesega go bua teme tse di tumileng mo Gaborone gore ba lebege ba tlhabologile. Nna ke ne ka iphitlhela ke latlhegetswe ke puo yame ka gore ke ne ke nna mo Gaborone thata go na le kwa gae. Puo ya Sebirwa ke ne ke kopana le yone ke etetse gae ka malatsi a keresemose.

 
Ke rata Teme yame ya Setswana ka gore puo tsa teme ya Setswana di dintsi mme dipharologantsho tsa yone ga di kalo, o kgona go buisana le Motswana mongwe le mongwe le bo le utlwana le fa le ka tswa le tswa ntlha tse di farologaneng tsa lefatshe la Botswana.  Teme ya Setswana e teng e a buiwa  kwa lefatsheng la Aforika Borwa, ga e farologane thata le ya mono Botswana. Ke rata dipharologantsho tsa yone, fa re re ‘naga’ re raya kwa ntle kwa sekgweng kwa go sa nneng ope teng bone fa ba re ‘naga’ ba raya lefatshe jaaka fa re kare naga ya Aforika Borwa. 


Ke nyetswe kwa Zambia, koo go na le morafe o o bidiwang Lozi, puo ya bone e tswana thata le Setswana, ke eletsa go ithuta teme ya morafe oo.  Go na le merafe mo mafatsheng a Zimbabwe le Namibia e e buang puo tse di utlwalang thata jaaka Setswana. Teme ya rona ya Setswana e ntsi, e farologane.  Ke motlotlo fela thata go bo ke le Motswana. Ga gona ope yo o itlhophelang gore o batla go tsholelwa kae, ka jalo ke leboga Modimo go bo a bone go le matshwanedi  go mpaya mo lefatsheng la Botswana. 


Thanodi ya Setswana e e tshelang e gorogile ka nako e e tshwanetseng go ya ka nna. Teme ya rona ya Setswana e a nyelela. Ke rutilwe ka Sekgoa  dingwaga tsotlhe tse ke tseneng sekolo ka tsone, dikolo ka bontsi mo Botswana di na le mokwalo o “This is as English speaking zone” ke ne ke bua Setswana fela fa ke rutwa Setswana, seo se ne sa dira gore Setswana se nne thata mo go nna go se bua le go se kwala, ke kgona go kwala ka Sekgoa ke bo ke ntsha ga tshwene, mme ka Setswana ke mathata! Se ga se a tshwanela gotlhelele. 


Maiteko a thanodi ya Setswana e e tshelang a go tlhabolola Setswana ka botlalo jwa sone a itebagantse sentle le setlhogo sa mono ngwaga jaaka re ipelela letsatsi la mafatshefatshe la teme ya ga mme, "Go rotloetsa bokamoso jo bo tlhwatlhwa ka thuto ya diteme ka go farologana ." Go botlhokwa gore thuto e rotloediwe ka teme le puo e moithuti a e tlhaloganyang.  Teme tsotlhe di botlhokwa di tshwanetse go rotloediwa, di kwalwe re di boloke gore di seka tsa nyelela. 


Ke eletsa go itse Teme ya lefatshe lame le puo e ke tsaletsweng mo go yone mme ga e a kwalwa gope, go bokete. Thanodi e ya Setswana e e tshelang e ranola Setswana go ya Sekgoeng – Sekgoa go ya Setswaneng, ga e eme foo, e batla puo tsotlhe tsa Setswana tse di teng mo lefatsheng la rona, jaanong seo ke sone se re se tlhokang tota re le Batswana. 


Ke Motswana, ke ngwana wa  Mmirwa, Mmirwa yo o nyetse Mokgatla waga Mmanaana. Ke motlotlo, ke rata teme yame ya Setswana. Ga ke eletse epe gape! 


Jenale ka: Warona Makafu 

Mookamedi Puo ya Setswana


See more from Explore