Inttranslation 20day header

Letsatsi la Mafatshefatse la go Ranola

E kwadilwe ke Warona Makafu

Thanodi...maiteko a go ranola

Go ranola ga se selo se se motlhofo.  Se ke maitemogelo a me fa e sa le ke simolola go ranolela Sekgoa mo Setswaneng.  Pele ga ke nna le maitemogelo a ke ne ke akanya gore go motlhofo, ke ne ke akanya gore ke go reetsa fela kgotsa go bala se se kwadileng wa bo o se bua kgotsa o se kwala ka Setswana.  Ke lemogile gore ga go a nna jalo gotlhelele. 


Gantsi fa o ranola o sena kitso ya go ranola, go motlhofo go ranola lefoko mafoko o a tsaya ka bongwe jwa one o sa tlhokomele gore seele ka botlalo jwa sone sa reng.   Fa o ranola jaana o tlaa lemoga gore se kwadilweng ga se sa tlhole e tshwana gotlhelele le wena o se kwadilweng.  Go ranola o lebile lefoko lengwe le lengwe ka bongwe jwa lone go go baya mo diphatseng tsa go se tsenye molaetsa wa se se buiwang mo go se o se ranotseng.  Ga go motlhofo gotlhele, mme mongwe le mongwe o ka ithuta go ranola a sa latlhe molaetsa o a tswanetseng go o fetisa. 


Yo mongwe o ka ranola a sa latlha molaetsa mme a okeditse bonnete jwa se se buiwang, go dira jaana le gone go borai ka gore batho ba ba amogelang molaetsa o o ranotsweng gaba o amogele jaaka o ne o tshwanetse go goroga ko go bone.  Go botlhokwa go netefatsa gore fa o ranola o fetisa molaetsa jaaka o ntse. 


Teme e o tsetsweng ka yone ga se gantsi o ka akanya gore ga o e itse ka botlalo, go motlhofo goakanya gore  o a e itse, mme gantsi fa o lebaganwe ke thomo ya go e isa ko bathong o tlaa lemoga gore go dilo di le dintsi tse o sa di tlhaloganyeng.  Teme ya Setswana go na le ka fa e buiwang ka teng, go e bua go farologane gotlhelele le ka fa e kwalwang kateng.  Jaanong fa o ranola, go botlhokwa go tlhaloganya gore e kwalwa jang.  Teme e ya Setswana e na le puo tsa yone tse di farologaneng go ya ka gore o e bua o le ntlha efe ya Botswana.  Se le sone ke sengwe sa dilo tse moranodi a tshwanetseng go se itse. 


Teme ya rona e nonne, e humile, fa o e kwala o tshwanetse itse go dira seele ka tsela e e letlelesegang.  Fa o batla go e natetsha o tswanetse wa itse manatetsha puo a a letlelesegang.  Ke teme e e monate fa o e tlhaloganya.  Jaanong fa o ranola o tswanetse go tlhaloganya se o se ranolang pele ga o tlaa se ranola.  O tswanetse wa itse go dirisa mafoko gore o seka wa senya molaetsa wa se se buiwang. 


Fa ke ntse ke ranola Sekgoa ke se ranolela mo Setswaneng ke lemogile gore go botlhokwa go: 

  • Tlhaloganya teme e e ranolwang 
  • Tlhaloganya ka botlalo teme e go ranolelwang ko go yone 
  • Tlhaloganya molaetsa wa se se ranolwang le go o fetisa jaaka o tshwanetse go nna 


Sa botlhokwa: Thuto ga e golelwe, re tswelela re ithuta gore re kgone go emelana le diemo tse di farologaneng tsa botshelong. Se ke se itseng gompieno ga se a lekana go nkisa kwa bokamosong jo ke bo batlang. Warona Makafu ke Mokwadi wa tsa kgaso le mokwalo o o itlhametsweng. Warona ke Mookamedi wa puo ya Setswana wa Thanodi ya Setswana e e tshelang. O rata puo ya Setswana fela thata.


Which word represents 'connecting worlds' for you? Add it to the living dictionary here!See more from Explore