Leloko la kgwedi: Mpho Mosweu


Mpho ke mosimane wa motswana yoo bonetsweng mo Aforika Borwa, mo Mahikeng, mo motsaneng wa Ramosadi.

O simolotse sekolo kwa sekolopotlana sa Molema gone kwa mahikeng, a fetele kwa sekolong sa bogareng sa Makgetla, a feleletsa dithuto tsa gagwe tsa marematloukwa sekolong segolo sa Leateane gone mo Mahikeng. O ne a tsenela ikatiso ya sesole ka ngwaga wa ketepedi. Mme o ne a atlega jaaka moofisiri wa sesole sa Aforika Borwa.

O ne a ya kwa Yunibesithing ya Stellenbosch (Faculty of Military Science) go tsweletsa dithuto tsa gagwe mme a bona gerata ya gagwe ya ntlha (B Mil Degree in Technology and Management). Ga jaana o tsweletsa dithuto tsa gagwe le yunibesithi ya Aforika Borwa, o ithutela boeteledipele.E santse e le moeteledipele yoo godileng thata mo setheong sa sesole sa Aforika Borwa.

Mpho o rata thata puo ya setswana jaaka e le loleme la ga mmagwe. O kwala thata ka lone mo mohubung wa thwitha wa Buang Setswana le Bua Setswana fela jalo le kwa facebook.Ga a sa itumela le ba lapa la gagwe o etela facebook le thwitha.

O mo nyalong e e boitshepo le Baatshwana Mosweu ba tshegofaditswe ka bana ba bararo e leng Resego, Omogolo le Basetsana. Ga jaana o semagane le go kwala buka ya gagwe ya ntlha ya setswana ka nako ya gagwe ya go thubakobosegole.

Lerato lame la setswana ga le na bolekanyetso ke la tlhago.

Botshelo jwa gago jwa tsatsi le letsatsatsi bo go kopanya le Setswana ka tsela e e ntseng jang?

Go mo dikgatlhegong tsame go leka ka natla gore ke bua setswana letsatsi le letsatsi le batho ba ba se utlwang e bile ba se bua. Ga ke kwalela molekane wame melaetsakhutshwe ke leka ka bojotlhe go kwala ka setswana. Ga ke bua le bo morwadiake ke bua ka setswana. Se se mpha tsholofelo ya gore setswana ga se ka se nyelele ga go nale ba ba se buang. Kwa tirong ga ke bua le ba ba sa itseng setswana mme ba nale kgatlhego ke ba ruta mahoko ka bongwe ka bongwe. Ka jalo setswana mo go nna ke setso e bile ke tlhago yame. Ga ke gakgamala ke gakgamala ka setswana, go sa kgathalesege gore ke nale bo mang. Moono wame ke gore "Bontle jwa motswana bo mo pelong le mo lelemeng la gagwe, o seka wa bo batla gope gape"

Ke eng se se go kgatlhileng thata ka Thanodi ya Setswana e e tshelang?


Thanodi ya setswana e e tshelang e re kaeditse gore setswana se humile ka mareo a sone a a monate.

O rata seane sefe sa Setswana? Seane seo se raya eng?

Jwa pitse (Bojang) ke jo bo mo mpeng, jo bo mo ganong e swa e bo hupile. Sa motho ke se a nang naso, se a iseng a se fitlhelele ga ise e nne sa gagwe. O kaba ware setswana re setse re na naso, sejatlhapi ga re ise re se fitlhelele.

Go ya ka wena, Go tsenya Setswana mo maranyaneng a segompieno go ka re sologela molemo jang?


Mo batswaneng setso le ngwao di botlhokwa thata. Melao ya setswana ga e kwalwe fa fatshe go buisiwa ke mongwe le mongwe. Mme se ke sone se se dirileng gore e ketse puo ya setswana ga e ya baneng ya phatlhalala. Mme ga e le mo maranyaneng e ka thusa thata banyana ka gonne seshweng jaana ba rata maranyane. Mme seo se raya gore setswana se tsamaya le dinako. Ka jalo seo se ya go nna mosola thata mo go ruteng bana ba rona puo ya bone, setso le ngwao, ka mokgwa o ba o ratang wa maranyane. Maranyane a a mosola mo go maswe. E bile a tlile ka nako e e maleba e puo ya setswana e tlhokang go godisiwa ka yone.


See more from Explore