Homepage signup2

Ikwadise o amogele lekwaladikgangNna wa ntlha go itse ka dithulaganyo tse di kgethegileng tse re di dirang, dikgang ka mokwalo o o lolameng le melawana ya go kwala. Mafoko a a tsentsweng bošeng mo thanoding ya Setswana e e tshelang o a fitlhela fa, re go tsisetsa gape le dikgang tse di farologaneng tse go buisanwang ka tsone kwa lefelong la dipuisano, dikgang di matsorotsoro!


Nna karolo ya setlhopha, ikwadisetse go amogela lekwaladikgang le lekhutshwane la puo ya Setswana.


Re romelele molaetsa wa emeili fa setswanacommunity@oup.com **Fa o tsere tshwetso ya go ikwadisetsa go amogela lekwaladikgang le lekhutshwane la Setswana o dumalanana le gore re go le romelele gammogo le sepe fela se re tlaabong re se go bapaletsa se se tswang mo go rona re le Oxford University Press.

See more from Explore