Setswana end 20of 20year 20banner

Happy new year from the living dictionary team!

Itumelele malatsi a botsalo jwa morena le ngwaga o moša


Re lebogela tshwaelo tsa lona tsotlhe, mafoko a le a tsentseng mo thanoding, dipotso le dikakgelo tsotlhe tse le di tlogetseng kwa lefelong la rona dikakgelo re solofela fa le tlaa boa ka keletso e e godileng go feta mo ngwageng yo o tlang ya go aga thanodi ya rona e e tshelang.

Re tlaabo re seo mo maranyaneng a mo nakong e ya malatsi a boitapoloso go fitlhela ngwaga o o tlang o simologa.

Ngwaga o o ne o go tshwere jang? 

Tsenya lefoko le le sobokang ngwaga o wa 2016 go ya ka wena.Re tlaa bonana ka 2017!

See more from Explore