Cretaive 20writing

Go kwala o tlhalosa (karolo ya bobedi)

Kgato ya ntlha mo go tlhaloseng lefelo, motho kana selo ke go akanya ka leitlho la tlhaloganyo.  
Mo go latelang ke gore ka matsetseleko o kgethe tsela ya go ka fetisa molaetsa wa mofuta oo.
Mo go dieng jalo, mokwadi o tshwanetse go gakologelwa tse di latelang :

TSEPAMA

Go tsepama kana go tlhamalala go ka iletsa mokwadi  go ntsha molaetsa o o sa tlhaloganyesegeng
mo go ka bakiwang ke go boelela se a se kwalang. Gakologelwa gore maikaelelo a mokwadi ga se go
tsietsa mmadi ka tiriso-poeletso ya dikgang tse di tshwanang mme e bile di se botlhokwa thata.
Go lotolotsa puo le go e dira  thata  le gone ga go tlhokafale. Tota se segolo ke gore mokwadi
a batle go fetisa molaetsa o o utlwalang e bile o ka tswa maduo.

Sekai:  
Lebese e ne e le monna yo o kwenneng yo o neng a na le ditedu tse di kitlaneng di le borokwa ka mmala.
O ne a boitshega thata mo eleng gore e ne e re a gata lefatshe o bo o ka utlwa go roroma.
O ne a apara borokgwe jo bokhutshwane jo bosetlha le hempe e e matsogo makhutshwane ka dikausu
tse di telele tsa mmala wa tonki,di tlhagisa maoto a a tiileng. Lentswe la gagwe le ne le duma go ntsha modumo wa maru.
Ditebego tsa gagwe di ne di tshosetsa mo go neng ga ntira gore ke akanye fa tidimalo e e kana ya ga
ntate e ne e bakwa ke bolenteng jwa monna yo motonatona yo.
 


                                                                               


Dira gore se o se tlhalosang se kgatlhise 


Go tswa fela mo segalong kana moutlwalo wa polelo ya gago, o ka dira gore e kgatlhise.
Bakwadi ba gakololwa go kwala ka baanelwa ba mmadi a ka amanang le bone ka tsela nngwe.
Jalo he, fa polelo e na le go kgatlhisa ,boikamanyo jo bo ka kgonagala. Tota nnete ke gore babadi
gantsi ba ikamanya le baanelwa ba ditiro tsa bone di kgatlhisang.

“Ga se wena monna wa ntlha go rekela mosadi dilwana tsa go tshwana le tseo.
Go tlwaelesegile gore banna ke baneedi fa basadi e le baamogedi.Se ke thulaganyo ya Modimo e ope a
ka se keng a e fetole. Ke sone se rona re le banna re ntshang peo ya botshelo basadi ba bo ba e amogela,
ba e tlhokomela mo lobakeng lwa dikgwedi mme morago go tlholege botshelo jo bosha.

 
E seng moo fela, ba re siela metsi a a monatsana go itimola lenyora.
”Ka go itebala monnamogolo a iphitlhela a beile seatla sa gagwe fa borokgwe bo kopelwang teng.
“Jaanong, go lolame gore re direle bomme dilo  e le tsela ya go ba leboga go na le gore go nne
jaaka e kare re reka sengwe mo go bone. Tlhaloganya  se.
 


Tsenya maikutlo mo sengweng se se sa tsheleng


Fa o tlhalosa motho, o ka mo tlhalosa a na le maikutlo mangwe, e ka nna a setshego se se sa emeng.
Mme, fa o tlhalosa selo  kana lefelo o tshwanetse go di tlhalosa o eta o di logetsa maikutlo ka gobane
dilo ga di na maikutlo. Se se diragalang ke gore re dira gore di nne le maikutlo mangwe ka dinako tsotlhe.
Sekai e ka nna jaaka re kare setilo se na le botsalano  kana ditlhako dingwe di ne tsa gana morwadi wa
tsone kana tsa mo swabisa ka tsela nngwe. Kago e ka lebega ekete e a go koba ka go ngaporologa ga pente ya yone
kana  ka difensetere  tsa yone tse di ranyegileng. Go na le go tlhalosa ka tlhamalalo ka go sa kitlana ga
dipilara le dipalelo, o ka raya mmadi o re di shenetse moanelwa mogolo meno. Mo, go botlhokwa mo go baakanyetseng
pele maikutlo a mmadi.


                                                           


sekai :


     “Ga bonala leru la lorole le ne la dikaganyetsa motshine o o onetseng jaaka o ne o rora  mo tseleng
e e makotlopo e e neng e taologa jaaka noga e mosuto wa boleele jwa yone o sa feleng. E tsamaya mo  letsatsing go
tswa borwa go ya bokone. Majwe a Mapshwake le  Nakatsaphofu  a e kareng a disitse sengwe a , a le maleele  
a babotswe ke letsatsi go se nene  a latlhela moriti go bapa le tsela mo lifelong leo. Setlhare sa moswa-o eme sa
mokoba sone ,se gantsi se dirisiwang e le maemelo a dikoloi tsa setshaba  a batho ba meraka e e gaufi  sa bo
se eme foo fa go senang  sepe gape. Bese e e fetang foo ya gotla, ya tsosa lorole lo lo neng lwa itsa bapagami
ba ba kwa pele go bona tsela sentle le gone go nna le letshogo la gore a mme ba tla goroga kwa ba go yang.

Kwa bokhutlong re kare, tiriso ya tlhaloso-puo e e tlhapileng, e utlwala ke yone konokono mo botlhaming.
Se se tshwanetse sa dirisiwa gammogo le go lotlega le go buisana mo go fang polelo botshelo.  Tota ke gone mooko
wa bokwadi jwa gago o le mokwadi wa tlhamo. Mokwadi o tshwanetse go akaretsa babedi mo dikgatong tsotlhe.
Se se ka kgonagala fela fa mokwadi a dirisa puo e e utlwalang. Itse gore ka fa go tlhalosiwang ka teng ke gone
mo go dirang gore polelo fela e e tlwaelesegileng kana e e lebegang e se ya sepe e fetoge go nna ya maemo a a kwa godimo.  


Thuto e e kwadilwe ke 

Benjamin Moanamisi Mogotsi


See more from Explore