Book large homepage panel 820x487

Go kwala o tlhalosa

Botsipa jwa bokwadi jo bo itlhametsweng
Go kwala o tlhalosa

Fa mokwadi a kwala a tlhalosa, o dira gore mmadi a kgone go bona ditiragalo mo tlhaloganyong ya gagwe.
Mokwadi o tshwanetse go netefatsa gore mmadi o tlhaloganya sengwe le sengwe fela jaaka a ka tlhaloganya a ne
a le mo lefelong la ditiragalo. Mmadi o tshwanetse go ikutlwa o kare o ne a le koo le mokwadi ba lebeletse
tiragalo e o mmogo.

A re tseye sekai, a re re o leka go tlhalosetsa mongwe tiragalo nngwe. Motho o ka dira jang go netefatsa gore
tiragalo eo e nnela ruri mo tlhaloganyong? Gakologelwa gore batho ba a bona, ba a utlwa, ba utlwa menko, le mmele
wa motho o kgona go ikutlwa ka tsela nngwe fa sengwe se diragala. Tse tsotlhe di diragalela mmadi fa a bala.
Fa mmadi a bala o ka tsogelwa ke maikutlo a a farologaneng, maikutlo a ke one a neelang bokwadi boleng. Maikutlo a
a tlelang mmadi ke one a a tsisang ditiragalo gaufi le pelo ya mmadi.


                                                                    


Mokwadi e nna ene yo o lebeletseng ditiragalo a bo a di tlhalosetsa mmadi. O le mokwadi o nna matlho, ditsebe,
nko le mmele wa mmadi. Santlha se o tshwanetseng go se dira o le mokwadi ke go kgobokanya tsotlhe tsa botlhokwa.  
O  bona eng, o utlwa eng, o nkgelwa ke eng, tse tsotlhe di dira gore o ikutlwe jang? Kwala se o se etseng tlhoko
ka tlhamalalo. Dilo tse o di lebeletseng di bopegile jang? Di nkga jang? Lefelo la ditiragalo le ntse jang?
O ikutlwa jang? Kwala ka tlhamalalo o tlhalosa ka botlalo se se diragalang. Se se bidiwa go tshwantshetsa mmadi
setshwantsho ka mafoko.

Fa godimo ga moo, fa o le mokwadi o nna mo seemong sa go fa mmadi tsela ya go lebelela dilo ka fa o di bonang ka teng.
Ka fa o tlotlelang mmadi ditiragalo ka teng – kana tsela e o bontshang mmadi gore o ka lebelelela dilo ka teng -  
e ka fa padi tatso e e rileng. O fa kae fa o tlhalosa lefelo la ditiragalo? Itsise mmadi. Go na le ditsela tse
dintsi tsa go lebelela dilo. O ka tlhalosa ditiragalo di diragalela wena o le mokwadi. Se se raya gore o ka tlhalosa
ditiragalo tse di diragalang o le teng mo lefelong la ditiragalo le o le tlhalosang. Tsela e nngwe ke
fa o tlhalosa ditiragalo di diragalela mongwe mo pading, se ga se a tlwaelesega mo mokwalong o o itlhametsweng. 

Gantsi bokwadi jwa mofuta o bo dirisiwa fa go kwalwa ditiragalo tsa boammaaruri, fa go kwalwa dipina le mo
metshamekong ya ditshwantsho tsa motshikinyego. Mo bokwading jo, molotlegi o bolela ditiragalo tse di diragalelang
moanelwa o sele ebong ‘wena’. Ka jalo, ‘wena’ e bong moanelwa mogolo, ditiragalo tsotlhe di diragalela ‘wena’ polelo
yotlhe ke ka ga ‘wena’. Se se raya gore se se felelang se diragaletse ‘wena’ ke sone moono wa padi. 


                                                                 


Mokwadi o kgona go kwala gape ka baanelwa a ba tlhalosa ka gore ‘mme yole’ kana ‘rre yole’ a bua ka lentswe la boraro
go sa tshwane le fa a bua ka lentswe la ntlha a bua ka ga ene. Go kwala jaana ke gone go tumileng mo bokwading jo bo
itlhametsweng. Mokwadi o tlhalosa ditiragalo e se karolo ya padi, o di tlhalosa di diragalela batho ba bangwe.
Fa o tlhophile tsela e o batlang mmadi a leba dilo ka teng, o tshwanetse wa kwala jalo go fitlhela o fetsa ga go
letlelesege gore o ka e fetogela.


Mokwadi

Benjamin Moanamisi Mogotsi

See more from Explore